Müxtəlif tip boru kəmərləri armaturlarının sertifikatlaşdırılması

Armatur boru və boru şəbəkələrini kəsmək, tənzimləmək və qapamaq üçün tətbiq edilən qurğudur. Armaturlar texnikada çox geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Burada boru xətlərində tətbiq olunan bütün avadanlıqlar nəzərdə tutulur. Ona qoyulan əsas tələbat material axının tənzimlənməsidir. Bu, müxtəlif armatur növləri ilə yerinə yetirilir.

Hal-hazırda boru armaturun sertifikatlaşdırılması Texniki reqlamentin tələblərinə uyğunluq bəyannaməsi şəklində aparılır. Düzgün tərtib edilmiş və vahid reestrda qeydiyyata alınmış uyğunluq şəhadətnaməsi məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə zəmanət verir və gömrük nişanı alır.

Mütləq sertifikatlaşmadan keçməli olan armatur növlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Sənaye armaturu – müxtəlif sənaye obyektlərində su və isitmə sistemlərində istifadə olunur.
 • Xüsusi armatur – yüksək temperaturda və təzyiqdə, aşağı temperaturlarda və aqressiv mühitdə istifadə olunan xüsusi növ borular.
 • Gəmi armaturu – dəniz və çay donanmalarında, gəmi sistemlərində istifadə olunur. Bu borular yüksək etibarlılığa və digər xüsusiyyətlərə malikdir.
 • Sanitar-texniki armatur – müxtəlif məişət sistemlərində, qaz plitələrində, mətbəx və hamam otağı sanitariya texnikasında istifadə edilir.

Əsas istismar xüsusiyyətləri bunlardır:

 • Diametr
 • Təzyiq
 • iş temperaturu
 • Germetiklik
 • Keçiricilik qabiliyyəti
 • Birləşmə növü

Təyinatına görə armatur bir neçə növə bölünür:

 1. Bağlayıcı armatur-axın mühitinin germetik bağlanmasına xidmət edir;
 2. Drenaj armatur-rezervuarlardan mühitin buraxılmasına xidmət edir;
 3. Nəzarət armaturu – iş mühitlərini nəzarət-ölçü texnika idarəsi üçün xidmət edir;
 4. Tənzimləyici armatur – mühitin parametrlərinin tənzimlənməsi üçün xidmət edir;
 5. Reduksiya (drossel) armatur – işçi mühitin təzyiqini tənzimləyir;
 6. Bağlayıcı-tənzimləyici armatur-mühit axının örtür və onun parametrlərini nizamlayır;
 7. Qoruyucu armatur – boru kəmərinin qəzadan müdafiəsi üçün xidmət edir;
 8. Əks armatur – əks cərəyanı mühitin qarşısını alır;
 9. Qoruyucu armatur – təzyiq dəyişmələrindən mühit sıçrayışları ilə qoruyur;
 10. Bölüşdürücü armatur – axının qarışdırılması və bölüşdürülməsini təmin edir;
 11. Faza-ayırıcı armatur – müxtəlif vəziyyətdə olan mühitlərin ayrılması;
 12. Kondensat xaric edən armatur – kondensatın xaric edilməsinə və buxardan qorunmağa xidmət edir.